جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان نگهبانی باغات پسته - برداشت پسته - جابه جایی ترانس برق و خرید یک دستگاه نوار نقاله 1397/5/9 1397/4/31 1397/5/11
2 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان خرید کود و سم 1397/2/31 1397/2/24 1397/2/31