جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/3/27 1397/3/20 1397/3/30
2 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان فروش محصول پسته در انواع مختلف 1396/12/16 1396/12/12 1396/12/20
3 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان فروش حدوداً 19 تن محصول پسته 1396/11/1 1396/10/28 1396/11/3
4 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان فروش حدوداً 19 تن محصول پسته 1396/10/20 1396/10/12 1396/10/24